Zverejňovanie 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

  • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 

  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 

  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie. 

  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 

  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov. 

  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

 

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo TU

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:
a)    spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry TU
b)    miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet TU
c)    miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené TU
d)    postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať TU
e)    prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe TU

 

Voľné miesta v našej materskej škole

Zatiaľ nemáme voľné pracovné miesta

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive ktoré nájdete TU

 

Zverejňovanie faktúr a zmlúv

 

Verejné obstarávanie

 

 

Profil verejného obstarávateľa:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Materská škola
Kríková 20, 821 07 Bratislava
štatutárny zástupca: Miroslava Koprdová, riaditeľka školy
IČO: 30796733

 

Materská škola, Kríková 20, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Aktuálne verejné obstarávania:

Dátum
Zadanie zákazky
Príloha

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadna zákazka

Po kliknutí na názov danej zákazky sa Vám stiahne jej zadanie. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now