top of page

Zverejňovanie 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

  • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 

  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 

  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie. 

  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 

  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov. 

  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

 

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo TU

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:
a)    spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry TU
b)    miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet TU
c)    miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené TU
d)    postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať TU
e)    prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe TU

 

Voľné miesta v našej materskej škole

Zatiaľ nemáme voľné pracovné miesta

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovaním osobných údajov na našom tlačive ktoré nájdete TU

Volne prac miesta

Zverejňovanie faktúr a zmlúv

Faktury

Verejné obstarávanie

Verejne obstaravanie

 

Profil verejného obstarávateľa:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Materská škola
Kríková 20, 821 07 Bratislava
štatutárny zástupca: Miroslava Koprdová, riaditeľka školy
IČO: 30796733

 

Materská škola, Kríková 20, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Aktuálne verejné obstarávania:

Dátum
Zadanie zákazky
Príloha
STIAHNUŤ

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadna zákazka

Po kliknutí na názov danej zákazky sa Vám stiahne jej zadanie. 

bottom of page