top of page

O našej MŠ

Vítam Vás na webovom sídle Materskej školy Kríková 20, Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá má 7 tried. Kolektív školy tvorí 15 pedagogických a 11 prevádzkových zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú viacročnú pedagogickú prax a denne vštepujú deťom základné hodnoty ľudského života, rôzne informácie, starajú sa o ich telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj. Vytváraním podnetného prostredia vedú deti k samostatnosti, rozvíjajú ich schopnosti aj nad rámec základnej výchovno-vzdelávacej činnosti tvorbou edukačných projektov a ostatnej mimoškolskej činnosti. Martin Luther povedal: „Ak  máme deti vychovávať, je potrebné, aby sme sa aj my stali deťmi.“ Táto múdrosť je plne zakomponovaná v našej edukačnej činnosti, ktorá je založená na partnerskom prístupe k deťom. Celá naša snaha vedie k tomu, aby deti boli šťastné a do ďalšieho života si odniesli tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité v materskej škole.  

Prevádzka a školské prázdniny

Organizácia školského roka 2023/2024:
Školský rok 2023/2024 sa začína 4. septembra 2023 (pondelok) a končí  28. júna 2024 (piatok).

Prevádzka v pracovných dňoch:

Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 6:30h. do 17:00h. Prevádzka bola prerokovaná odsúhlasená zriaďovateľom.

Zberná trieda v školskom roku 2023/2024 bude v 2.triede, vchod č. II, na prízemí.

Prevádzka počas školských prázdnin v školskom roku 2023/2024:


Prázdniny:

Jesenné            30. október – 31. október               prevádzka prerušená – riaditeľské voľno
Vianočné          23. december – 07. január              prevádzka prerušená
Jarné                  04.marec – 08.marec                   prevádzka obmedzená na nižší počet tried
Veľkonočné          28.marec – 02.apríl                     prevádzka prerušená

Letné                  1.júl – 01.september                   prevádzka obmedzená

Poplatky

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca/rodič na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 € paušálne.

 

Príspevok uhrádza zákonný zástupca/rodič vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca/rodič neuhrádza za dieťa:

a)      pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,

b)      ktoré je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo členom domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada,

c)      ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin. Toto sa nevzťahuje na dieťa, ktorého rodič záväzne prihlási do materskej školy počas letných školských prázdnin a dieťa do materskej školy počas letných školských prázdnin nenastúpi.

 

Platbu možno realizovať prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú zákonný zástupca/rodič dostane od triednej učiteľky. Údaje k úhrade mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  bankovým prevodom, internetbankingom:

číslo účtu (IBAN): SK0802000000001942684957, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok v tvare 92020, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

 

Príspevok za stravu

Školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca/rodič vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

 

Podľa všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 1/2023 zo dňa 14.02.2023  sa stanovuje V. finančné pásmo na nákup potravín pre deti vo veku 2-6 rokov 2,50 € / deň.

 

Denný poplatok za stravné:       desiata            0,60 €

                                                  obed                1,40 €

                                                  olovrant           0,50  €

 

Dotácia na stravu:

Príspevok sa uhrádza na účet školskej jedálne:

 • Bankovým prevodom na číslo účtu: 

     SK45 0200 0000 0016 4612 7355

 • Poštovým poukazom

     a jeho výška je určená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Vrakuňa.

 

Režijný poplatok za mesiac je 15.- €.

 

Platbu za stravu a režijné náklady v školskej jedálni je nutné uhrádzať najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

 

Ciele

Ciele výchovy a vzdelávania:

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.
(Robert Fulghum)

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

 • rozvíjať kompetencie dieťaťa a to najmä v oblasti komunikačných schopností,  komunikácie    v materinskom jazyku, predčitateľskej gramotnosti, vytvárať príležitosti k aktívnemu rečovému prejavu,

 • rozvíjať a  podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí a rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť,

 • umožniť dieťaťu napĺňať učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,

 • naučiť sa správne veku primerane identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

 • rozvíjať systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach,

 • zabezpečiť deťom veselý a šťastný pobyt v MŠ plný hier, pohybu, učenia, ako aj pracovných činností v zdravom a bezpečnom prostredí,

 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,

 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

 • vlastné výchovno – vzdelávacie ciele realizovať edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania vhodnými formami a metódami,

 • individuálnym prístupom podporovať nadanie, záujmy detí aj v realizácii školských projektov.

 

Dokumenty

Dokumenty

Školský poriadok

Správa o VVČ

Školský vzdelávací program

Kolektívna zmluva

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o sťažnostiach

Vyhlásenie prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kolektívna zmluva - Dodatok č.1

Zriaďovacia listina - Dodatok č.4

Zriaďovacia listina - Dodatok č.5

bottom of page