O našej MŠ

Vítam Vás na stránke Materskej školy Kríková 20, ktorá sídli v Bratislave v mestskej časti Vrakuňa. Sme 14 triedna materská škola, ktorá má tri elokované triedy v objekte Materskej školy Šíravská 8 a štyri elokované triedy v objekte Materskej školy Bodvianska 4. Kolektív školy tvorí 29 erudovaných pedagogických a 18 prevádzkových zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú viacročnú pedagogickú prax, počas ktorej deťom vštepovali a naďalej vštepujú základné hodnoty ľudského života, rôzne informácie, starajú sa každodenne o ich telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj. Vytváraním podnetného prostredia vedú deti k samostatnosti, rozvíjajú ich schopnosti aj nad rámec základnej výchovno - vzdelávacej činnosti tvorbou edukačných projektov a ostatnej mimoškolskej činnosti. Martin Luther povedal: "Ak máme deti vychovávať, je potrebné, aby sme sa aj my stali deťmi". Táto múdrosť je plne zakomponovaná v našej edukačnej činnosti, ktorá je založená na partnerskom prístupe k deťom. Celá naša snaha vedie k tomu, aby deti boli šťastné a do ďalšieho života si odniesli len tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité v materskej škole.

Prevádzka a školské prázdniny

Organizácia školského roka 2020/2021:
Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 (streda) a končí  30. júna 2020 (streda).

Prevádzka v pracovných dňoch:

Materská škola vo všetkých objektoch má celodennú prevádzku a poskytuje predprimárne vzdelávanie počas pandémie COVID-19  v pracovných dňoch od 6,30 h. do 16,30 h. V bežnom režime, keď sa uvoľnia opatrenia v súvislosti s pandémiou a budú môcť byť v prevádzke aj zberné triedy, prevádzka bude od 6,15 h. do 17,00 h. a v elokovanom objekte na Šíravskej ul. č. 8 od 6,30 h. do 17,00 h. Prevádzka bola prerokovaná odsúhlasená zriaďovateľom.

Zberná trieda v školskom roku 2020/2021 bude v 7.triede, vchod č. IV, 2. poschodie.

Prevádzka počas školských prázdnin v školskom roku 2020/2021:


Prázdniny

Jesenné            29. október – 30. október                prevádzka podľa záujmu rodičov
Vianočné          23. december – 07. január               prevádzka prerušená
Polročné           01.február                                      prevádzka ako obvykle
Jarné               01. marec – 05. marec                    prevádzka podľa záujmu rodičov
Veľkonočné       01. apríl – 06. apríl                          prevádzka prerušená

Letné               01. júl – 31.august                          prevádzka obmedzená

 

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 € paušálne.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo

c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku.

Platbu možno realizovať prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú zákonný zástupca obdrží u triednej učiteľky. Údaje k úhrade mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  bankovým prevodom, internetbankingom :

číslo účtu (IBAN): SK0802000000001942684957, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok v tvare  92019, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

Finančné pásmo na nákup potravín  na jedlo sa stanovuje II. finančné pásmo pre deti vo veku 2-6 rokov/1,45 €.

Denný poplatok za stravné: desiata             0,36 €

                                         obed                0,85 €

                                         olovrant           0,24 €

                                         spolu               1,45 €

Spôsob úhrady:

 • Bankovým prevodom na číslo účtu: 

VÚB, a. s., IBAN: SK45 0200 0000 0016 4612 7355 - ŠJ Kríková/Šíravská

 • Poštovým poukazom

Dotácia na stravu

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

 

Ak zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ (prostredníctvom školy) vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa. Nárok na vyplatenie dotácie vznikne až po vyúčtovaní príslušného mesiaca.

 

Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa (predškoláka) je znížená o dotáciu podľa osobitného predpisu.

 

Príspevok na réžiu

Stravníci v materskej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 15,00 € paušálne. Režijné náklady platí každé dieťa, ktoré sa stravovalo minimálne 1 deň v mesiaci a dieťa, ktoré má diétne stravovanie a stravu konzumuje v škole.

 

Príspevok na režijné náklady je nevratný.

 

Rodič dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.

 

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti z poskytovania stravy v školskej jedálni.

 

Odhlásiť dieťa je možné na:

 •  ŠJ Kríková       02/45642094

 •  ŠJ Šíravská      02/45245102

Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8,00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Na základe novely zákona č.544/2010 Z.z.sa dotácia na stravu poskytuje  v sume 1,20 € za každý deň dieťaťu, ktoré k 1.9. dovŕšilo 5 rokov, zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Zákonný zástupca dopláca 0,25 € za odobratú stravu. V prípade neodhlásenia zo stravy sa dotácia neposkytuje a zákonný zástupca platí plnú výšku stravného.

Príspevok sa uhrádza na účet školskej jedálne:         

Kríková a Šíravská –  číslo účtu:  SK45 0200 0000 0016 4612 7355

a jeho výška je určená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Vrakuňa.

Platbu za stravu a režijné náklady v školskej jedálni je nutné uhrádzať najneskôr  do 10. dňa v mesiaci.

Viac informácii o poplatkoch nájdete v smernici o mesačných príspevkoch z. zástupcov TU

 

 

Ciele výchovy a vzdelávania:

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.
(Robert Fulghum)

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

 • rozvíjať kompetencie dieťaťa a to najmä v oblasti komunikačných schopností,  komunikácie    v materinskom jazyku, predčitateľskej gramotnosti, vytvárať príležitosti k aktívnemu rečovému prejavu,

 • rozvíjať a  podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí a rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť,

 • umožniť dieťaťu napĺňať učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,

 • naučiť sa správne veku primerane identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

 • rozvíjať systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach,

 • zabezpečiť deťom veselý a šťastný pobyt v MŠ plný hier, pohybu, učenia, ako aj pracovných činností v zdravom a bezpečnom prostredí,

 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,

 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

 • vlastné výchovno – vzdelávacie ciele realizovať edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania vhodnými formami a metódami,

 • individuálnym prístupom podporovať nadanie, záujmy detí aj v realizácii školských projektov.

 

 

Dokumenty

Školský poriadok

Správa o VVČ

Školský vzdelávací program

Kolektívna zmluva

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o mesačných príspevkoch z. zástupcov

Smernica o zásadách prímania detí do MŠ

Smernica o sťažnostiach

Vyhlásenie prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now