O našej MŠ

Vítam Vás na webovom sídle Materskej školy Kríková 20, Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá má 7 tried. Kolektív školy tvorí 15 pedagogických a 11 prevádzkových zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú viacročnú pedagogickú prax a denne vštepujú deťom základné hodnoty ľudského života, rôzne informácie, starajú sa o ich telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj. Vytváraním podnetného prostredia vedú deti k samostatnosti, rozvíjajú ich schopnosti aj nad rámec základnej výchovno-vzdelávacej činnosti tvorbou edukačných projektov a ostatnej mimoškolskej činnosti. Martin Luther povedal: „Ak  máme deti vychovávať, je potrebné, aby sme sa aj my stali deťmi.“ Táto múdrosť je plne zakomponovaná v našej edukačnej činnosti, ktorá je založená na partnerskom prístupe k deťom. Celá naša snaha vedie k tomu, aby deti boli šťastné a do ďalšieho života si odniesli tie najkrajšie spomienky na chvíle prežité v materskej škole.  

Prevádzka a školské prázdniny

Organizácia školského roka 2021/2022:
Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) a končí  30. júna 2022 (štvrtok).

Prevádzka v pracovných dňoch:

Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 6:30h. do 17:00h. Prevádzka bola prerokovaná odsúhlasená zriaďovateľom.

Zberná trieda v školskom roku 2021/2022 bude v 3.triede, vchod č. III, na prízemí.

Prevádzka počas školských prázdnin v školskom roku 2021/2022:


Prázdniny:

Jesenné            27. október – 29. október                prevádzka podľa záujmu rodičov
Vianočné           22. december – 07. január              prevádzka prerušená
Polročné            03.február - 04.február                   prevádzka ako obvykle
Jarné                25.február – 04.marec                    prevádzka podľa záujmu rodičov
Veľkonočné        13. apríl – 19. apríl                        prevádzka prerušená

Letné                 30. jún – 31.august                       prevádzka obmedzená

 

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca/rodič na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 € paušálne.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca/rodič vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca/rodič neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca/rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo

c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca/rodič dieťaťa pomernú časť príspevku.

Platbu možno realizovať prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú zákonný zástupca/rodič dostane od triednej učiteľky. Údaje k úhrade mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  bankovým prevodom, internetbankingom:

číslo účtu (IBAN): SK0802000000001942684957, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok v tvare 92020, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

Príspevok za stravu

Školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca/rodič vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

Finančné pásmo na nákup potravín  na jedlo sa stanovuje II. finančné pásmo pre deti vo veku 2-6 rokov/1,45 €.

Denný poplatok za stravné: desiata              0,36 €

                                         obed                 0,85 €

                                         olovrant             0,24 €

                                         spolu                 1,45 €

Spôsob úhrady:

 • Bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK45 0200 0000 0016 4612 7355

 • Poštovým poukazom
   

Dotácia na stravu

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

 

Ak zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ (prostredníctvom školy) vyplatí zákonnému zástupcovi/rodičovi dieťaťa. Nárok na vyplatenie dotácie vznikne až po vyúčtovaní príslušného mesiaca.

 

Úhrada zákonného zástupcu/rodiča dieťaťa (predškoláka) je znížená o dotáciu podľa osobitného predpisu.

 

Príspevok na réžiu

Stravníci v materskej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 15,00 € paušálne. Režijné náklady platí zákonný zástupca/rodič za dieťa, ktoré sa stravovalo minimálne 1 deň v mesiaci a dieťa, ktoré má diétne stravovanie a stravu konzumuje v škole.

 

Príspevok na režijné náklady je nevratný.

 

Zákonný zástupca/rodič dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca/rodič aj za stravníkov, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.

 

Zákonný zástupca/rodič má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti z poskytovania stravy v školskej jedálni.

 

Odhlásiť dieťa je možné na t. č. 02/45642094

Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8,00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z.sa dotácia na stravu poskytuje  v sume 1,20 € za každý deň dieťaťu, ktoré k 1.9. dovŕšilo 5 rokov, zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Zákonný zástupca/rodič dopláca 0,25 € za odobratú stravu. V prípade neodhlásenia zo stravy sa dotácia neposkytuje a zákonný zástupca/rodič platí plnú výšku stravného.

 

Príspevok sa uhrádza na účet školskej jedálne:

 • Bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK45 0200 0000 0016 4612 7355

 • Poštovým poukazom

a jeho výška je určená všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Vrakuňa.

 

Platbu za stravu a režijné náklady v školskej jedálni je nutné uhrádzať najneskôr  do 10. dňa v mesiaci.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v smernici o mesačných príspevkoch TU

 

 

Ciele výchovy a vzdelávania:

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.
(Robert Fulghum)

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

 • rozvíjať kompetencie dieťaťa a to najmä v oblasti komunikačných schopností,  komunikácie    v materinskom jazyku, predčitateľskej gramotnosti, vytvárať príležitosti k aktívnemu rečovému prejavu,

 • rozvíjať a  podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí a rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť,

 • umožniť dieťaťu napĺňať učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,

 • naučiť sa správne veku primerane identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

 • rozvíjať systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach,

 • zabezpečiť deťom veselý a šťastný pobyt v MŠ plný hier, pohybu, učenia, ako aj pracovných činností v zdravom a bezpečnom prostredí,

 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,

 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

 • vlastné výchovno – vzdelávacie ciele realizovať edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania vhodnými formami a metódami,

 • individuálnym prístupom podporovať nadanie, záujmy detí aj v realizácii školských projektov.

 

 

Dokumenty

Školský poriadok

Správa o VVČ

Školský vzdelávací program

Kolektívna zmluva

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o mesačných príspevkoch z. zástupcov

Smernica k prijímaniu detí do MŠ

Smernica o sťažnostiach

Vyhlásenie prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Zriaďovacia listina - Dodatok č.4

Zriaďovacia listina - Dodatok č.5