top of page

Školská jedáleň

Odhlasovanie detí zo stravy je možné deň vopred, resp. ráno do 08,00 h., telefonicky alebo u službukonajúcej učiteľky. Pri odhlasovaní je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Denný poplatok za stravné - celodenná stravná jednotka je 2,50 €:

Desiata          0,60 €

Obed             1,40 €

Olovrant        0,50 €

K stravnej jednotke sa započítava režijný poplatok 15,00 €, ktorý platí každé dieťa, ktoré sa stravovalo minimálne 1 deň v mesiaci a dieťa, ktoré má diétne stravovanie a stravu konzumuje v materskej škole.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 15,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 10-teho v mesiaci spolu s nákladmi na nákup potravín.

Spôsob úhrady:

  • Bankovým prevodom na číslo účtu: 

     VÚB, a. s., IBAN: SK45 0200 0000 0016 4612 7355 - ŠJ Kríková

 

  • Poštovým poukazom

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia.

Podrobnosti určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2023 zo dňa 14.02.2023.

Viac informácii o poplatkoch nájdete TU

 

Kontakt

Odhlasovanie zo stravy

  •  ŠJ Kríková       02/45642094

Vedúca školskej jedálne

Rozália Pipášová

Email: jedalen@mskrikova.sk

Telefón: 02 4564 2094

Úradné hodiny:

Po-Pi 8:00 - 9:00

prípadne podľa predchádzajúceho telefonického dohovoru

Prihláška na stravovanie v ŠJ

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

bottom of page