Tu si môžte stiahnuť príslušné tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Zdravotný dotazník

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dotazník k adaptačnému programu pre novoprijaté dieťa

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Žiadosť o predĺženie dochádzky

Prihláška na stravovanie v ŠJ

Žiadosť

o poskytnutie informácie

Žiadosť o prerušení dochádzky

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania

 

Súhlas pediatra k pokračovaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Súhlas so spracovaním osobných údajov