Tu si môžte stiahnuť príslušné tlačivá

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - rodič

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Dotazník k adaptačnému programu pre novoprijaté dieťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška na stravovanie v ŠJ

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Žiadosť o prerušení dochádzky

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Žiadosť

o poskytnutie informácie

 

Súhlas pediatra k pokračovaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o uvoľnenie

z vyučovania

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.