top of page

Tu si môžte stiahnuť príslušné tlačivá

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Žiadosť

o poskytnutie informácie

Prihláška na dochádzku počas letnej prevádzky

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Splnomocenenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Dotazník k adaptačnému programu pre novoprijaté dieťa

Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o zanechanie vzdelávania

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Súhlas lekára k pokračovaniu PPV

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška na stravovanie v ŠJ

Žiadosť o uvoľnenie

z vyučovania

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

bottom of page