Rodičovské združenia

Rodičovské združenie pri MŠ Kríková

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kríková 20 v Bratislave je občianske  neziskové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu  ( ďalej len „ MŠ“ ) Kríková 20 v Bratislave.

Číslo účtu (IBAN): SK1602000000003896295756

Poslaním rodičovského združenia  je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí..

Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch. Rodičovské združenie  spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní nadštandartných aktivít  pre deti MŠ v rámci riadneho edukačného procesu. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní rôznych podujatí MŠ.

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

OZ rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA

OZ  Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA, Šíravská 8, 821 07 Bratislava, IČO: 42 172 811

OZ bolo zaregistrované v roku 2008 na pomoc pri  vytváraní  podnetnejších a modernejších  podmienok,  pri realizácii výchovno-vzdelávacieho programu detí  v predškolskom veku, v elokovanom pracovisku v objekte MŠ Šíravská.

Cieľom OZ:

  • otvorenosť všetkým generáciám pri podpore VVP

  • finančne podporovať všestranný a harmonický rozvoj detskej osobnosti realizáciou nadštandartných školských akcií

  • finančne zabezpečiť materiálno technické vybavenie, čím  vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde deti získajú kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast

Číslo účtu (IBAN): SK39 0200 0000 0026 5740 7656 BIC: SUBASKBX

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now