top of page

Rodičovské združenie pri MŠ Kríková

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kríková 20 v Bratislave je občianske  neziskové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu  ( ďalej len „ MŠ“ ) Kríková 20 v Bratislave.

Číslo účtu (IBAN): SK1602000000003896295756

Poslaním rodičovského združenia  je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí..

Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch. Rodičovské združenie  spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní nadštandartných aktivít  pre deti MŠ v rámci riadneho edukačného procesu. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní rôznych podujatí MŠ.

Ako poukázať 2% z daní

Formulár na poukázanie 2% z daní

bottom of page