top of page

Členovia rady školy:

Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený/delegovaný/ za
Mgr. Andrea Stebnická
predseda
rodičov
Ing. Adriána Bartko
podpredseda
rodičov
Monika Zedníčková
člen
pedagogických zamestnancov
Mgr. Ivana Ledvényiová
člen
pedagogických zamestnancov
Beata Pustajová
člen
nepedagogických zamestnancov
Michaela Hrušková
člen
rodičov
Ing. Ľuboš Kapko
člen
rodičov
Ing. Tomáš Galo
člen
zriaďovateľa
JUDr. Marcel Boris
člen
zriaďovateľa
Bc. Rút Greizingerová
člen
zriaďovateľa
Ing. Zuzana Schwartzová
člen
zriaďovateľa
bottom of page