Prijímanie detí na nový školský rokRiaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 bude prijímať elektronicky


od 03.05.2021 do 06.05.2021


Vyplňte elektronickú žiadosť, ktorá bude uverejnená na webovom sídle materskej školy www.mskrikova.sk v sekcii Prijímanie detí


Žiadosť vytlačte a originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov, s potvrdením o zdravotnom stave, spôsobilosti navštevovať materskú školu a povinnom očkovaní, od lekára doručte poštou na adresu:


Materská škola Kríková 20, 821 07 Bratislava v termíne

od 03.05.2021 do 06.05.2021


K žiadosti je potrebné priložiť:

· kópiu rodného listu dieťaťa,

· ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31. augusta 2021 5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie


Kritériá prijatia:


1. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020),

2. deti, ktoré dovŕšia k 31.08. príslušného kalendárneho roku tri roky veku,

3. v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa


Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita

materskej školy


Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

· mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť,

· vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,

· mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním),


Prijímanie online žiadostí o prijatie dieťaťa bolo uzavreté.Rozhodnutie bude vydané do 15.júna 2021.
Miroslava Koprdová

riaditeľka školy


Žiadosť 2021
.doc
Download DOC • 62KB
VZN č. 6-2020-rajonizácia MŠ
.pdf
Download PDF • 219KB
Súhlas pediatra
.doc
Download DOC • 30KB