top of page

Prijímanie detí na nový školský rok

Materská škola Kríková 20, 821 07 Bratislava

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy Kríková 20 v Bratislave oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024 bude prijímať elektronicky

od 09.05.2023 – 12.05.2023


Žiadame, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá bude uverejnená na webovej stránke MŠ v apríli 2023


Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Originál žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s podpismi obidvoch zákonných zástupcov a potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní, je potrebné poslať poštou alebo vhodiť do schránky na adrese: Materská škola, Kríková 20, 821 07 Bratislava v termíne od 09.05.2023 do 12.05.2023.


K žiadosti je potrebné priložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podľa paragrafu 28a šk. zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31.08.2023 päť rokov do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie


Podmienky pre prijatie:

· prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020)

· deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2023

· v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa


Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.


Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky (v prostredí materskej školy ni sú prípustné ani na spanie), fľašu, cumlík, vie sa samostatne najesť lyžicou, napiť sa z pohára, vypýtať sa na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa, reagovať na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2023. Zaslané bude cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk.Miroslava Koprdová

riaditeľka materskej školySpádové ulice Materskej školy Kríková 20


Anízová, Borovicová, Bučinová, Hlohová, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Kríková, Magnoliová, Majerská, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Palinová, Podpriehradná, Platanová, Prasličková, Priehradná, Rajecká 1 – 20, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skorocelová, Slnečnicová, Šípová, Tymiánová, Železničná, Žihľavová.

Žiadosť o prijatie
.doc
Download DOC • 78KB

bottom of page