top of page

Prijímanie detí na nový školský rok

Materská škola Kríková 20, Bratislava

OZNAM


Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 bude prijímať elektronicky

od 09.05.2022 do 12.05.2022

Prosím, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá bude uverejnená v apríli

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Originál žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s podpismi obidvoch zákonných zástupcov, s potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a s povinným údajom o očkovaní od lekára, doručte poštou alebo vhodením do schránky na adresu:

Materská škola Kríková 20, 821 07 Bratislava v termíne

od 09.05.2022 do 12.05.2022

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31. augusta 2021 5 rokov, do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020),

  • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08.2022,

  • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a

Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08.2022 nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky (v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie), fľašu, cumlík, vie sa samostatne najesť lyžicou, napiť z pohára, vypýtať sa na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa, reagovať na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30.júna 2022. Zaslané bude cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk


Miroslava Koprdová

riaditeľka materskej školySpádové ulice Materskej školy Kríková 20 sú:

Anízová, Borovicová, Bučinová, Hlohová, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Kríková,Magnoliová, Majerská, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Palinová, Podpriehradná, Platanová, Prasličková, Priehradná, Rajecká č. 1 – 20, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skorocelová, Slnečnicová, Šípová, Tymiánová, Železničná, Žihľavová.

Žiadosť 2022
.doc
Download DOC • 62KBbottom of page