top of page

Prijímanie detí na nový školský rok

Materská škola Kríková 20, 821 07  Bratislava


OZNAM


Riaditeľka Materskej školy Kríková 20 v Bratislave oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025 bude prijímať elektronicky

od 13.05.2024 – 16.05.2024

 

Žiadame, aby ste použili aktuálnu elektronickú žiadosť, ktorá bude uverejnená na webovej stránke MŠ od 01.04.2024 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.


Originál žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov a potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní, je potrebné poslať poštou alebo vhodiť do schránky na adrese: Materská škola, Kríková 20, 821 07  Bratislava v termíne od 13.05.2024 do 16.05.2024.


Nové informácie k prijatiu:

  • zákonný zástupca pre dieťa s právom na prijatie (4-6 ročné deti) podá len jednu žiadosť v rámci mestskej časti Vrakuňa, najvhodnejšie do spádovej materskej školy

  • ak dieťa nie je prijaté, žiadosť sa následne presúva do ďalších materských škôl zriadených obcou – mestskej časti Vrakuňa

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • kópiu rodného listu.

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží  aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podľa paragrafu 28a šk. zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31.08.2024 päť rokov do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie

 

Podmienky pre prijatie:

· prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020)

· deti, ktoré majú nárok na predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.08.2024) zo spádovej oblasti materskej školy

· deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2024

· v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.

 

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky (v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na popoludňajší odpočinok), fľašu, cumlík, vie sa samostatne najesť lyžicou, napiť sa z pohára, vypýtať sa na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa, reagovať na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.


Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2024. Zaslané bude cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk Žiadame, aby ste potvrdili doručenie.

 

                                                                               Miroslava Koprdová

                                                                           riaditeľka materskej školy

 

Spádové ulice Materskej školy Kríková 20

 

Anízová, Borovicová, Bučinová, Hlohová, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Kríková, Magnoliová, Majerská, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Palinová, Podpriehradná, Platanová, Prasličková, Priehradná, Rajecká 1 – 20, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skorocelová, Slnečnicová, Šípová, Tymiánová, Železničná, Žihľavová.

 


Комментарии


bottom of page