top of page

Prevádzka a vnútorný režim školy od 4.9.2023

S účinnosťou od 1. septembra 2023 vydáva riaditeľka školy nasledovné pokyny:Forma vyučovania

Prezenčná, prevádzka od 6:30 h. do 17:00 h.


Nástup do školy

4.9.2023, do 8:00 hod.


Zberná trieda

4. trieda – vchod č. II - prízemie


Podmienka nástupu dieťaťa do školy

·rodič privádza dieťa do MŠ do 8:00 h. a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke,

·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.


Čo priniesť deťom do skrinky:

Označené náhradné veci (2 sady) priezviskom a menom dieťaťa: spod. nohavičky, tielko, tričko, ponožky, pančuchy, tepláky – podpísané v sáčku, 2 jednorázové podložky na postieľku (deti zaradené v 1. a 2. triede)

Prezúvky: papuče, sandále – nie šľapky, podpísané menom a priezviskom

dieťaťa.


Adaptácia 3 ročných detí

od 4.9. do 11.9. vrátane, deti z 1. a 2. triedy navštevujú materskú školu len dopoludnia (adaptácia na nové prostredie), v prípade, že dieťa zvládne dopoludňajší pobyt bez problémov, od 12.9. nastupuje na celodenný pobyt a z materskej školy odchádza o 15:00 h. Dopoludňajší pobyt je do 12:00 h.


Riaditeľka MŠ je kompetentná v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa po prerokovaní so zákonným zástupcom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení školskej dochádzky.


V prípade pomalšej adaptácie bude mať dieťa individuálny režim podľa pokynov učiteľky – dopoludňajší pobyt, prípadne kratší.Organizácia povinného predprimárneho vzdelávania – predškoláci (PPV)

·rodič je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy riadne a včas,

·PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne,

·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.

·rodič dieťaťa môže požiadať aj o individuálne vzdelávanie, príslušné formality rieši priamo s riaditeľkou materskej školy.Pobyt detí v materskej škole

·dieťa sa v MŠ správa tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. V prípade, že dieťa uvedené nerešpektuje, môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ,

·dieťa musí mať osvojenú primeranú sebaobsluhu - vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa ani počas spánku, vedieť sa verbálne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ ani počas odpočinku, vedieť použiť vreckovku, vysmrkať sa, čiastočne sa obliecť a obuť, poznať svoje oblečenie,

·rodič je povinný písomne informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, ako aj o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa,

·učiteľky MŠ nie sú oprávnené podávať deťom lieky, ani rozmanité probiotiká.


Ranný filter

·každé ráno pred vstupom do triedy vykoná službukonajúca učiteľka ranný filter. Preberá len deti, u ktorých nezistí známky ochorenia. Prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

·námatkovo sa bude merať teplota.


Poplatky – školné, stravné

·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) – 50.- € rodič uhrádza najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

·stravná jednotka je vo výške: 2,50 € na deň: desiata 0,60 €, obed 1,40 €, olovrant 0,50 € + réžia 15,- € na mesiac, predškoláci – dotácia na obed 1,40 € ak o ňu rodičia požiadali, platbu je potrebné zrealizovať do 10. v mesiaci.


·odhlasovanie zo stravy je do 8,00h. – tel. č. 02/45642094 alebo 0905904897


·deťom je možné nosiť individuálnu stravu do ŠJ vtedy, ak posúdenie lekára-špecialistu dokladuje, že dieťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Tento doklad so žiadosťou rodiča o výnimku odovzdáva rodič každoročne vedúcej ŠJ.


·do 10.11.2023 bude potrebné uhradiť platbu za školné a réžiu jedálne súčasne za dva mesiace – november a december.


·pri platbe je potrebné uvádzať meno dieťaťa, variabilný symbol a triedu. Uprednostňujeme platbu internetbankingom.


Ospravedlnenie dieťaťa plniace PPV z dochádzania do školy

·neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje rodič, potom lekár (ak ide o dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné), pre ostatné deti lehota ospravedlnenia nie je obmedzená.

·ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní, rodič predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako jeden deň.

bottom of page