Voľné miesto v našej materskej škole

  • Pozícia - učiteľka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou. Ministerstva školstva SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  • bezúhonnosť

  • zdravotná spôsobilosť

  • ovládanie štátneho jazyka

  • Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • nástup: 25.08.2021

Svoje ponuky zasielajte na e-mail: m.koprdova@mskrikova.sk