top of page

Prevádzka a vnútorný režim školy od 2.9.2021 a podmienky vstupu

V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 2.9.2021 .Forma vyučovania: Prezenčná, prevádzka od 6:30 h. do 17:00 h.

Nástup do školy: 2.9.2021, do 8.00 hod.

Zberná trieda: 3. trieda, vchod č. III, prízemie


Podmienka nástupu dieťaťa do školy:

·rodič privádza dieťa do MŠ do 8:00 h. a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke,

·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

·neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje rodič, neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, trvajúca viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni - rodič predkladá potvrdenie od lekára,

·ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré, rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti nie staršie ako jeden deň.


Čo priniesť deťom do skrinky

Označené náhradné veci priezviskom a menom dieťaťa: spod. nohavičky, tielko, tričko, ponožky, pančuchy, tepláky – podpísané v sáčku, 2 jednorázové podložky na postieľku

Prezuvky: papuče, sandále – nie šľapky, podpísané priezviskom

a menom dieťaťa.


Adaptačný pobyt

·od 2.9. do 10.9. deti 2-3 ročné navštevujú materskú školu len dopoludnia (adaptácia na nové prostredie), v prípade, že dieťa zvládne dopoludňajší pobyt bez problémov, od ďalšieho týždňa nastupuje na celodenný pobyt. Dopoludňajší pobyt je do 12:00 h.

·riaditeľka MŠ je kompetentná v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení školskej dochádzky.


Adaptácia 3 ročných detí

·Od 02.09. do 08.09.navštevujú deti materskú školu len dopoludnia (adaptácia na nové prostredie) – pobyt dieťaťa v MŠ do 12,00 h.

·09.09. a 10.09. pridáme popoludňajší odpočinok, dieťa odchádza z MŠ o 15,00 h.

·Od ďalšieho týždňa – v prípade, že dieťa zvládne dopoludňajší pobyt bez problémov, pristupujeme k celodennému pobytu.

·V prípade pomalšej adaptácie dieťaťa, bude mať individuálny režim dieťa podľa pokynov učiteľky – dopoludňajší pobyt, prípadne kratší.


Organizácia povinného predprimárneho vzdelávania – predškoláci (PPV)

·rodič je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy riadne a včas,

·PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne,

·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní,

·rodič dieťaťa môže požiadať aj o individuálneho vzdelávanie, príslušné formality rieši priamo s riaditeľkou materskej školy.


Pobyt detí v materskej škole

·dieťa sa v MŠ správa tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. V prípade, že dieťa uvedené nerešpektuje, môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ,

·dieťa musí mať osvojenú primeranú sebaobsluhu - vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepocikávať sa ani počas spánku, vedieť sa verbálne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ ani počas oddychu, vedieť použiť vreckovku, vysmrkať sa, čiastočne sa obliecť a obuť, poznať svoje oblečenie,

·rodič je povinný písomne informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, ako aj o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa,

·učiteľky MŠ nie sú oprávnené podávať deťom lieky, ani rozmanité probiotiká.
Zabezpečenie bezpečného pobytu detí v školskom prostredí

Ranný filter

·Každé ráno pred vstupom do triedy vykoná službukonajúca učiteľka ranný filter. Preberá len deti, u ktorých nezistí známky ochorenia. Prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

·Námatkovo sa bude merať teplota, povinne, dezinfekcia rúk.

·Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Poplatky – školné, stravné

·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) – 25.- € rodič uhrádza najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.

·školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú doručí riaditeľke MŠ,

·stravná jednotka je vo výške: 1,45 € na deň: desiata, obed, olovrant + réžia 15,- € na mesiac,

platbu je potrebné zrealizovať do 10. v mesiaci.

·odhlasovanie zo stravy je do 8,00 h. – tel. č. 02/45642094

·deťom je možné nosiť individuálnu stravu do ŠJ vtedy, ak posúdenie lekára-špecialistu dokladuje, že dieťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Tento doklad so žiadosťou rodiča o výnimku odovzdáva rodič každoročne vedúcej ŠJ.

·do 10.11.2021 bude potrebné uhradiť platbu za školné a réžiu jedálne súčasne za dva mesiace – november a december.

·pri platbe je potrebné uvádzať meno dieťaťa, variabilný symbol a triedu. Uprednostňujeme platbu internetbankingom.


Prekrytie horných dýchacích ciest

Každá osoba, ktorá dieťa privádza a odvádza zo školy je povinná nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR


Ospravedlnenie dieťaťa z dochádzania do školy

Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do školy predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade dieťa nebude prijaté do materskej školy.


Povinnosť zákonného zástupcu

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú službukonajúcu učiteľku a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu.

Zabezpečí pre dieťa na každý deň minimálne dve rúška.

Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.


Vstup do priestorov školy

Vstup do školy je pre nezamestnaných osôb a osôb, ktoré privádzajú a odvádzajú deti z materskej školy prísne zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (02/45246800), príp. e-mailom (m.koprdova@mskrikova.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.


Škola sa riadi „semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole . Má 3 úrovne: zelená , oranžová , červená.Zelená úroveň

V škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID – 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVId 19 mimo školy.

Vyučovanie prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení.


Oranžová úroveň

V škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Deti triedy, v ktorej je pozitívny výskyt ochorenia idú do 14-dňovej karantény (okrem žiakov s výnimkou z karantény).


Červená úroveň

V škole je viac potvrdených prípadov COVID 19 – epidemický výskyt. Túto skutočnosť oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. Žiaci (príp.triedy) sú v karanténe a prebieha dištančné vzdelávanie.Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a materiálom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.Miroslava Koprdová

riaditeľka školy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti
.doc
Download DOC • 87KB
Vzhlásenie o bezpríznakovosti - rodičia
.doc
Download DOC • 68KB
Bezinfekčnosť dieťaťa
.doc
Download DOC • 35KB

bottom of page